matild_palota_fokep

Festményeim a Matild Palotában

Origin triptych

Numbers have not only a mathematical and practical meaning for man, but mysterious philosophical and religious contents are connected to them. Our infinite cosmic system operates according to arithmetic regularities and cycles. The triple number, as it is a triptych of three images, has a coherent, intertwined multifaceted mental, emotional background and describes ancient types in almost every myth, legend, religion, e.g. as the triple form of the divine principle, but as the core of the family, which first consists of three people. The two are merging or splitting, polarity and dualism, while the triple is more of unity, harmony, balance. The three cohesive images are about the beginning, the merging, the complete immersion in the activity that the artist is doing.

Eredet triptichon

A számok az ember számára nem pusztán matematikai, gyakorlati jelentéssel bírnak, hanem titokzatos filozófiai, vallási tartalmak kötődnek hozzájuk. A végtelen kozmikus rendszerünk aritmetikai szabályosságok, ciklusok szerint működik. A hármas szám, ahogy ez három képből álló triptichon, összefüggő, egymást átható sokrétű gondolati, emocionális háttérrel rendelkezik, és szinte minden mítoszban, legendában, vallásban őstípusokat ír le, pl. az isteni elv hármas alakjaként, de a család magjaként, amely először három emberből áll. A kettő egyesülés vagy széthúzás, polaritás és dualizmus, míg a hármas inkább egység, harmónia, kiegyenlítettség. A három, összetartozó kép a kezdetről, egybeolvadásról, abba a tevékenységbe való teljes belemerülésről szól, amelyet a művész éppen végez.

The painting entitled BLESSING celebrates the presence of creative power, gratitude, strength, openness, which defines the everyday life of artistic existence. It reminds us every day that we operate as part of the universe and with our own capabilities
we have to live for ourselves. The composition can continue beyond the boundaries of the image in space.
Az ÁLDÁS című festmény a teremtő erő jelenlétét ünnepli, a hálát, erőt, nyitottságot, amely a művészlét mindennapjait meghatározza. Minden nap emlékeztet minket arra, hogy az univerzum részeként működünk, és lehetőségeinkkel saját
magunknak kell élnünk. A kompozíció a kép határain túl is folytatódhat a térben.

The image BALATON expresses most of the inspiring power that the triptych as a whole radiates, the emotional state that the artist reinforces with the etheric surfaces of her paintings in the viewer. These works were born out of direct contact with infinite water.
A BALATON című kép fejezi ki leginkább azt az inspiráló erőt, amelyet a triptichon egésze sugároz, azt az érzelmi állapotot, amelyet a művész a festményeinek éteri felületeivel erősít a nézőben. Ezek az alkotások a végtelen vízzel való közvetlen kapcsolatból születettek.

Tags: No tags

Comments are closed.