Origin triptych

Numbers have not only a mathematical and practical meaning for man, but mysterious philosophical and religious contents are connected to them. Our infinite cosmic system operates according to arithmetic regularities and cycles. The triple number, as it is a triptych of three images, has a coherent, intertwined multifaceted mental, emotional background and describes ancient types in almost every myth, legend, religion, e.g. as the triple form of the divine principle, but as the core of the family, which first consists of three people. The two are merging or splitting, polarity and dualism, while the triple is more of unity, harmony, balance. The three cohesive images are about the beginning, the merging, the complete immersion in the activity that the artist is doing.

Eredet triptichon

A számok az ember számára nem pusztán matematikai, gyakorlati jelentéssel bírnak, hanem titokzatos filozófiai, vallási tartalmak kötődnek hozzájuk. A végtelen kozmikus rendszerünk aritmetikai szabályosságok, ciklusok szerint működik. A hármas szám, ahogy ez három képből álló triptichon, összefüggő, egymást átható sokrétű gondolati, emocionális háttérrel rendelkezik, és szinte minden mítoszban, legendában, vallásban őstípusokat ír le, pl. az isteni elv hármas alakjaként, de a család magjaként, amely először három emberből áll. A kettő egyesülés vagy széthúzás, polaritás és dualizmus, míg a hármas inkább egység, harmónia, kiegyenlítettség. A három, összetartozó kép a kezdetről, egybeolvadásról, abba a tevékenységbe való teljes belemerülésről szól, amelyet a művész éppen végez.